تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:13 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 132

تعداد صفحات:101
نوع قايل:word
رشته كشاورزي و زمين شناسي
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف علف هاي هرز
صفات مشخص علف هاي هرز
فهرست اسامي تيره علف هاي هرز
طبقه بندي علف هاي هرز
ويژگي علف هاي هرز
خسارت علف هاي هرز
راه هاي خسارت علف هاي هرز
علف هاي هرز با اهميت ايران
فصل دوم
علف هاي هرز انگلي
علف هاي هرز مركبات
فصل سوم
گياهان هرز آبزي
طبقه بندي گياهان آبزي
گياهان باتلاقي
گياهان مردابي
نمونه هايي از مزاحمت هاي گياهان هرز آبزي
فصل چهارم
مديريت گياهان هرز
كنترل گياهان هرز به روش مكانيكي
كنترل گياهان هرز به روش بيولوژيكي
كنترل بيولوژيكي گياهان به وسيله حشرات
كنترل بيولوژيكي گياهان به وسيله عوامل بيماري زا
امكانات آينده براي كنترل بيولوژيكي گياهان هرز
كنترل گياهان هرز به روش شيميايي
فصل پنجم
سم شناسي در كشاورزي.
تعيين مقدار علفكش
روشهاي استفاده از علفكش
زمان كاربرد علفكش ها
اصول ايمني افراد در مقابل تاثير سموم
علفهاي هرز مقاوم به سموم
متن انگليسي و ترجمه
منابع

مقدمه:
بشراز زمان قديم به كشاورزي توجه داشته است و هميشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشيده وبراي افزايش توليدات ورونق كشاورزي از تمام عوامل و امكانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.
بسياري از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزي را مادر تمدن و صنعت و شاخص درجه رشد و ترقي هر كشوري مي دانند و معتقدند كه بدون كشاورزي پويا استقلال سياسي و اقتصادي كامل هر كشور دور از انتظاراست به خصوص در عصري كه ما زندگي مي كنيم از توليدات كشاورزي به عنوان صلاحي مؤثر در جهت تحكيم حاكميت وسلطه سياسي استفاده مي شوند.
روند افزايش جمعيت جهان از يك سو وتوليدات كشاورزي ونحوه توزيع آنها از سوي ديگر نشان ميدهد كه تامين مواد غذايي مورد نياز بشر با مشكلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهي از مردم يا از كمبود مواد غذايي و سوء تغذيه رنج مي برند.
افزايش توليدات كشاورزي به دو طريق امكانپذير است يكي ازدياد سطح زير كشت وديگري افزايش عملكرد در واحد سطح ،افزايش سطح زير كشت در بسياري از مناطق با محدوديتهايي از قبيل نبودن اراضي مساعد و كمبود منابع آب وساير وعوامل توليدي روبروست، ولي براي حصول نتيجه مطلوب در زمينه افزايش توليد در واحد سطح بايد اصول و قواعد كشاورزي به موقع ودر حد معقول به كار گرفته شود واز عوامل توليد حداكثر استفاده به عمل آيد.

يكي از اصول بسيار مهم كشاورزي كه تاثير قابل توجهي در افزاش توليد در واحد سطح دارد آن است كه محصول را در مراحل مختلف توليد از گزند عوامل زيان اور حفظ كنند.همواره بخشي از توليدات كشاورزي بر اثر حمله ي اين نوع عوامل از لحاظ كمّي‌ و كيفي آسيب مي بينند و در بعضي موارد كل محصول از بين مي رود.به غير از سيل،تگرگ،بادو سرماي بي موقع،عوامل ديگري مانند:بيماريهاي گياهي،آفات و علفها هرز به محصولات كشاورزي خسارت وارد مي كنند.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, كشاورزي, علف هرز, طبقه بندي, ايران, گياهان آبزي, باتلاق, مكانيكي, بيولوژيكي, حشرا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:13 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 152

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
رشته كشاورزي
فهرست مطالب:
مقدمه
زنبور تريكوگراما(Trichogramma Spp)
جمع آوري زنبورهاي تريكوگراما از طبيعت
پرورش لاروهاي جمع آوري شده كرم قوزه پنبه
جمع آوري شفيره كرم قوزه از طبيعت
تكثير محدود زنبور تريكوگراما
جعبه پرورش آمريكايي
تكثير انبوه زنبور تريكوگراما در انسكتاريوم
روش كار

رها سازي زنبور تريكوگراما در مزرعه

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, كشاورزي, زنبور, پايان نامه, طبيعت, قوزه پنبه, كرم, تكثير, انسكتاريوم, جعبه, مقاله.,

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
رشته مهندسي شيمي
فهرست مطالب:
فصل اول :
مقدمه
اهداف پروژه
فصل دوم:
تعريف پارامترهاي رايج در مهندسي تصفيه
كدورت
رنگ
اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي BOD
اكسيژن مورد نياز شيميايي COD
رنگ دانه
كروموژن
بو
كل كربن آلي TOC
كل جامدات معلق TSS
پيگمنت
ته نشين سازي
فصل سوم:
بررسي آلاينده ها، منابع و تركيبات رنگي موجود در پساب صنايع كاغذسازي
مقدمه
ساختمان رنگدانه هاو تركيبات رنگزاي موجود در پساب ها
بررسي خواص و تركيبات موجود درچوب
تركيبات اصلي چوب
كربوهيدرات ها
ليگنين و مشتقات آن
مواد استخراجي از چوب
مواد استخراجي چربي دوست
مواد استخراجي آب دوست
بررسي رفتار و منابع تركيبات آلاينده هاي موجود در پساب صنايع كاغذ سازي
منابع آلاينده هاي موجود در پساب صنايع كاغذ سازي
پساب واحد توليد خمير كاغذ
پساب واحد رنگبري خمير كاغذ
آلودگي هاي ناشي از مواد افزودني
ساير منابع آلودگي پساب ها
فصل چهارم:
بررسي فرايندهاي مختلف تصفيه شيميايي پساب ها
پارامترها موثر در انتخاب يك سيستم تصفيه مناسب
نگاهي به سيستم تصفيه پساب در شركت چوب و كاغذ مازندران به عنوان نمونه بررسي
روش هاي تصفيه شيميايي
فرايندهاي اكسيداسيون
مقدمه
روش هاي فوتوكاتاليستي
كلريناسيون پساب ها
پرمنگنات پتاسيم
پراكسيد هيدروژن
ازناسيون
تركيب ازن و پراكسيد هيدروژن
مقايسه روش هاي اكسيداسيون پيشرفته
بررسي مكانيسم هاي فرايند انعقاد و لخته سازي شيميايي
مقدمه
بررسي عوامل موثر بر حذف آلاينده ها در فرايند انعقاد
منعقدكننده آلومينيم
منعقدكننده هاي پليمري
كمك منعقدكننده ها
تأثير شيميايي خاك رس به عنوان كمك منعقدكننده در كنار آلوم
مقدمه
آزمايشات
منابع وانواع خاك رس
پيش تصفيه خاك هاي رس
آناليز
آزمايشات
رنگ زدايي
قابليت رسوب گذاري لجن
قابليت آبگيري لجن
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
تلاش در جهت حفظ محيط زيست و حفظ اكوسيستم طبيعي، يكي از سياست هاي دولت هاي كنوني جهان است و در عصر حاضر به شدت بر اجراي آن تاكيد مي شود. در همين راستا مقررات زيست محيطي مختلفي وضع گرديده است و روز به روز سخت گيري هاي شديدتري اعمال ميشود.اين قوانين شامل حال پساب هاي صنعتي نيز مي شود و براساس آن پساب هاي صنايع مختلف قبل از تخليه به فضاي عمومي مثل رودخانه يا مرداب، بايد استانداردهاي مربوطه را دارا باشد.
اما صنايع كاغذسازي با وجود نياز روز افزون به محصولاتشان، در عين حال يكي از بزرگترين صنايع در توليد فاضلاب هاي آلوده هستند. اين پساب ها به علت دارا بودن تركيبات مختلف استخراجي از درختان مانند ليگنين، رزين و ساير آلاينده هاي پليمري، علاوه بر رنگ بسيار شديد، روي زندگي موجودات آبزي نيز به شدت تأثير گذار است و تبعات زيست محيطي سنگيني در پي دارد. تخليه اين فاضلاب رنگي به محيط زيست مانع فعاليت فتوسنتزي گياهان و زياگان آبزي با كاهش نفوذ نور خورشيد به آب و كاهش ميزان انحلال اكسيژن جدا از تأثير مستقيم سميت مزمن و حاد آنها روي آبزيان مي شود.اين مسائل ضرورت تصفيه پساب ها پيش از تخليه به رودخانه يا محيط زيست را معين مي كند.
همين مسئله كاهش حجم بار آلودگي و حذف رنگ از اين پساب ها، يكي از بزرگترين موضوعات پژوهشي در طي چند دهه پيش بوده است و تلاش هاي بسياري در اين زمينه انجام شده است تا علاوه بر تأثير عملي و در حد استانداردهاي محلي، توجيه اقتصادي مناسب نيز داشته باشد.
فرايندهاي توليد كاغذ با تنوع بسيار زياد در مراحل توليد آن، از پيچيده ترين فرايندهاي صنعتي به شمار مي آيد كه اين فرايندها به شدت متأثر از هم هستند. به عنوان مثال تغيير نوع چوب مصرفي در توليد كاغذ،ممكن است به شدت بر پساب توليدي كارخانه تأثير گذارد و عمليات ويژه و متفاوت از قبلي را به طلبد. لذا آمادگي و اطلاعات براي هر نوع حالتي براي مهندسان تصفيه لازم به نظر ميرسد.
همان طور كه قبلا ذكر شد، رنگ پساب هاي توليدي در صنايع كاغذ سازي از مهم ترين آلوده كنندههاي اين صنعت به شمار مي آيد كه هرچه اين پساب ها از نظر انطباق با استاندارد هاي زيست محيطي كامل باشند،ولي رنگ آن ها هرچند در حد جزئي،از لحاظ عرف عمومي ناپسند جلوه مي كند. همين امر، لزوم حذف رنگ از پساب هاي صنعتي و پيش از تخليه را بعنوان يكي از دغدغه هاي مهندسان تصفيه آشكار مي سازد.
مولد هاي رنگ در پساب صنايع چوب و كاغذ از تنوع زيادي برخوردارند. مهم ترين آن ها،ليگنين است كه ساختار آلي- پليمري دارد. مشتقات ليگنين كه در اثر تخريب و تجزيه آن بوجود مي آيند نيز از عوامل مهم توليد رنگ هستند. ديگر تركيبات استخراجي از چوب مانند رزين، عصاره چوب ،رنگدانه هاي مصنوعي،تانن (جوهر مازو)، اسيدهاي آلي آروماتيك، ترپن ها و فراورده هاي تخريبي حاصل از واكنش كلر و ليگنين و … ديگر منابع رنگ زايي در اين پساب ها هستند.
اين تركيبات به علت داشتن بار منفي، يوني اند. به دليل ماكرومولكول بودن، داراي وزن مولكولي بسيار بالايي در حدود g/gmol30000 نيز هستند. تركيباتي آب گريز و داراي ساختار قطبي اند.
شدت اين آلودگي ها و اهميت حفظ اكوسيستم طبيعي،لزوم بررسي جدي تر در مورد تصفيه پساب هاي كاغذسازي را روشن مي كند.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پايان نامه, شيمي, پروژه, پساب, كاغذ سازي, بيوشيميايي, اكسيژن, آلي, آلاينده, منابع, چوب, كاتاليست, از,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:12 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 142


تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
رشته مهندسي الكترونيك
فهرست مطالب:
مقدمه
PLC و كاربردهاي آن
كنترل كننده منطقي برنامه پذير
ساختمان داخلي PLC
روش و زبان برنامه نويسي PLC
كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير امروزي
نحوه كار PLC
واحدهاي تشكيل دهنده PLC
پردازنده
ماژول هاي ورودي و خروجي Input / Output
انواع سيستم هاي PLC
بيشتر از 128 / بيشتر از 128
PLCها با كاربرد محلي
PLC هاي بزرگ با كاربرد گسترده
معرفي روش برنامه‌نويسي LAD
معرفي خانواده‌ي S7 – 200
تعريف پروژه
شرح و توضيحات برنامه
S7200 Manual
وقفه ها
مفهوم وقفه
برنامه نويسي وقفه در S7-200
دستورات وقفه در S7-200
نكات مهم در برنامه نويسي وقفه
انواع وقفه ها
وقفه هاي سخت افزاري
MAIN
MAIN
INT 0
INT 1
MAIN
INT 0
ضميمه
برنامه‌ي پروژه به زبان LAD
متن لاتين
نماي كلي از سيستم تفاله خشك كن
مراجع

قسمتي از متن پايان نامه

مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي منطقي :

1-استفاده از PLC حجم تابلوهاي فرمان را كاهش مي دهد .

2-استفاده از PLC مخصوصاً در فرآيندهاي پيچيده موجب صرفه جويي فراوان در هزينه مي گردد .

3-PLC استهلاك مكانيكي ندارد، بنابراين علاوه بر طول عمر بيشتر نيازي به سرويس و تعميرات دوره اي ندارد .

4-مصرف انرژي PLC بسيار كمتر از مدارهاي رله اي است

5-PLC نويزهاي صوتي و الكتريكي ايجاد نمي كند .

6-طراحي و اجراي مدارهاي كنترل منطقي با PLC آسان و سريع است .

7-ايجاد تغييرات ( Modifications ) و تنظيمات در PLC آسان و سريع است .

8-عيب يابي مدارات كنترل و فرمان با PLC سريع و آسان است و معمولاً PLC خود داراي برنامه عيب يابي مي باشد

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
الكترونيك, پايان نامه, پروژه, PLC, برنامه ريزي, ماژول, سيستم, وقفه, سخت افزار, تفاله خشك كن, كنترل ك,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:11 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 130

تعداد صفحات:43
تئع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انتخاب‌ موضوع‌ تحقيق
ضوابط‌ و معيارهاي‌ انتخاب‌ موضوع‌
عنوان تحقيق
بيان مساله تحقيق

پيشينه‌، منابع‌، بازنگري‌ منابع‌ و اطلاعات‌ موجود (LITERATURE REVIEW)

طراحي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم و متغيرها
مقياس اندازه گيري (مقياس متغير)
جامعه مورد مطالعه

اجرا
روش هاي جمع آوري اطلاعات
استفاده از اطلاعات و مدارك موجود
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
روائي و پايائي
گردآوري داده ها
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
برنامه ريزي اجرا نمونه جدول گانت براي برنامه زمانبندي طرح تحقيق
ملاحظات اخلاقي
محدوديت هاي پژوهش

گزارش تحقيق

ارزيابي
نمودار گردش پايان نامه دوره كارشناسي گروه طراحي پارچه ولباس

پايان نامه تحصيلي يا پرژه را چگونه تدوين كنيم!
مقدمه
عنوان تحقيق
پيشگفتار و تشكر و قدر داني
فهرست مطالب
فصل اول ـ طرح تحقيق
فصل دوم پيشينه تاريخي موضوع تحقيق
فصل سوم روش تحقيق
فصل چهارم ـ يافته ها و تجزيه و تحليل آنها
فصل پنجم ـ خلاصه تحقيق و پيشنهادها
پيشنهاد ها
فهرست منابع و مآخذ
پيوست
منابع و مراجع

مقدمه
در طول ساليان و از ابتداي حيات بشر،انسان هميشه با تحقيق سروكار داشته است .انچه در اينجا اهميت دارد آن كه تحقيقي مي تواند راهگشا باشد كه بر اساس اصول و موازين علمي صورت پذيرد.
تحقيق در لغت به معناي درست و راست گردانيدن،پيدا كردن ،يافتن يا جستجوي حقيقت آورده شده است. تعاريف به عمل آمده از تحقيق و پژوهش فراوانند. تحقيق به روش علمي را مجموعه مقررات و قواعدي دانسته اند كه چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يك موضوع را نشان مي دهد. در جايي ديگر آن را حقيقت پژوهي ناميده اند و گروهي از دانشمندان اين گونه تحقيق را عملي منظم كه در نتيجه آن پاسخ هايي براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد تعريف كرده اند.
تحقيق‌ به‌ معناي توليد دانش‌ است‌ نه‌ انتقال‌ آن‌. فرايند پژوهش‌ با كشف‌ و يادگيري چيزهاي نوين‌ همراه‌ است‌،يعني فرايندي انديشه‌اي،ادراكي و نوآور.
عدم‌توجه‌ و اهميت‌ ندادن‌ به‌ امر پژوهش‌،ناديده‌ پنداشتن‌ توان‌ بالقوه‌ي پژوهش‌ در آگاه‌كردن‌ انسان‌ است‌. پژوهش‌ اولويت‌ ملي و زيربناي توسعه‌ي هر كشور است‌. بنابراين‌ اگر خواهان‌ آينده‌اي بهتر هستيم‌، بايد بدون‌ مقاومت‌ يا منفي بافي (از جمله‌ اين‌ كه‌ پژوهش‌ كار مردم‌ كشورهاي درحال‌ توسعه‌ نيست‌،يا پژوهش‌ در رشته‌هايي مانند هنرها امكان‌پذير نيست‌ كه‌ ميتواند ناشي از ضعف‌ در روش‌ شناسي تحقيق‌ باشد) با بهره‌گيري از روش‌ شناسي علمي در همه‌ي زمينه‌هاي اجتماعي از جمله‌ هنر به‌ پژوهش‌ بپردازيم‌. هرگاه‌ هنر توأم‌ با پژوهش‌، نوآوري و خلاقيت‌ باشد، ميتواند به‌ درك كلي روح‌ جامعه‌ برسد.
جان ديوئي معتقد است: « اولين مرحله تحقيق احساس وجود يك مشكل است؛ به اين معني كه پژوهشگر در كار خويش با مانع يا مشكلي روبرو گرديده است كه در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمي تواند در مقابل آن ساكت بماند.» بنابراين اين نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيق بسيار مهم است و نقش آموزش افراد براي مسئله يابي كه در برخي نظام هاي آموزش و پرورش برآن بسيار تأكيد مي شود نيز از همين امر نشأت مي گيرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس براي فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را براي طرح سوالات بيشتر فعال سازد، ميتوان انتظار داشت كه در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پايان نامه, تدوين, پروژه, روش تحقيق, مديريت, طرح, ارزيابي, پژوهش, مشاهده, مصاحبه, موضوع, منابع, اطلا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:02 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 134

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع تحقيق
تحقيق علمي
ويژگي هاي تحقيق علمي
گردآوري داده هاي اوليه
بررسي پيشينه موضوع
بيان مسأله
چهارچوب نظري تحقيق
متغيرها
انواع متغيرها
اندازه گيري متغيرها
تدوين و تنظيم فرضيه
تعريف فرضيه
فرضيه صفر و جانشين
طرح پژوهش
انواع پژوهش از نظر هدف
مطالعه اكتشافي
مطالعه توصيفي
آزمون فرضيه ها
ميزان مداخله پژوهشگر
محيط پژوهش
افق زماني
مطالعات مقطعي
مطالعات طولي
روش هاي گردآوري داده ها
مصاحبه
پرسشنامه
مشاهده
نمونه برداري
انواع روش هاي نمونه برداري احتمالي
روش هاي نمونه برداري غير احتمالي
تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصفي
آمار استنباطي
تحليل واريانس ANOVA
SPSS(نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي)
با پيشرفت علوم و گسترش تكنولوژي
قابليت‌هاي نرم افزار SPSS
برازش انواع مختلف رگرسيون
اهداف اصلي آمار
انتخاب يك آزمون آماري
استنباط آماري
فرضيه (hypothesis)
متغير (Variable)
انواع متغير
متغيرهاي كمي
متغيرهاي كيفي
واريانس (variance)
داده (data)
انواع داده
داده هاي كمي
داده هاي رتبه اي
داده هاي اسمي
Data view (نماي داده)
Variable view (نماي متغير)
آزمون ضريب همبستگي
همبستگي(Correlation)
انواع ضريب همبستگي با توجه به نوع متغيرهاي موردمطالعه
پيرسن
كندال
اسپيرمن
منابع

مقدمه:
تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته باي بررسي مساله اي خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گامهايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهاي براي مساله مورد علاقه ما در محيط كاري به دست آيد. بدان معنا كه نخستين گام در تحقيق عبارت از آگاهي بر زمينه هاي مشكل آفرين در سازمان و شناسايي روشن و مشخص مشكلي كه به بررسي و اصلاح نياز دارد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, مديريت, روش تحقيق, كندال, آزمون, ضريب همبستگي, داده, واريانس, متغير, آمار, رگرسيو,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:02 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 118

تعداد صفحات:73
نوع فايل:word
رشته مديريت صنعتي و مهندسي صنايع
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مفهوم بهره وري
شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان ها
تعريف بهره وري
ديد گاه هاي مختلف در باره بهره وري
برخي سو برداشتها درباره مفهوم بهره وري
سطوح بهره وري
بهره وري سبز
فصل دوم
ضرورت مديريت فراگير بهره وري
عوامل موثر بر وضعيت بنگاه ها و سازمان ها
يكپارچگي و ارتباطات بيشتر در سطح جهان
سرعت بالاي ارتباطات سطح جهاني
تناقض همكاري و رقابت پذيري
پيچيدگي و نا اطميناني
تغيير در موازنه قدرت هاي اقتصادي
تغيير صحنه بازار جهاني
بازيگران بين المللي
حق انتخاب بيشتر مشتريان
مقررات زدايي
كاهش طول عمر كالا
تغيير تاكيدها در دهه هاي 1970و1980
تغيير در كانون هاي مورد توجه مديران
سازمان هاي ملي بهره وري در برخي از كشورها ي آسيايي
ژاپن
هندوستان
سنگاپور
بهره وري در ايران
فصل سوم
مفهوم و فلسفه مديريت فراگير بهره وري
چشم انداز بهره وري فراگير
مرحله سنجش و اندازه گيري
مفهوم و تعريف كاركردي و عملياتي مديريت بهره وري فراگير
خصوصيات منحصر به فرد مديريت بهره وري فراگير
استراتژي استفاده از نظام مديريت بهره وري فراگير
توان مديريت جامع بهره وري فراگير
تعريف مديريت بهره وري فراگير
مديريت بهره وري فراگير به مثابه سه پايه
مديريت بهره وري فراگير: اتحاد سه بعد رقابت پذيري
فصل چهارم
بهبود بهره وري
عوامل موثر بر بهره وري
ديدگاه تكنيكي
ديدگاه فرهنگي
عوامل موثر بر بهبود بهره وري
عوامل موثر بر بهره وري نيروي كار
شيوه انتخاب مديران
بهره وري و ثبات مديريتي
پيشرفت تكنولوژي و تحقيق و توسعه
راه هاي بهبود بهره وري
بهره وري و سيستم هاي سازماني
برنامه ريزي براي بهبود بهره وري
چهارده دستور العمل براي بهبود بهره وري
فصل پنجم
بهره وري نيروي انساني
آموزش و پرورش
انگيزه و بهره وري
وجدان كار ، فرهنگ كار و انضباط در كار
عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني
برنامه ريزي و منابع انساني
نتيجه گيري
نتيجه
منابع فارسي

منابع لاتين

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
مديريت, پروژه, پايان نامه, صنايع, برنامه ريزي, منابع انساني, آموزش و پرورش, بهره وري, سيستم, تكنولوژ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:02 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 150

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
رشته حسابداري
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع مطالبات
حساب هاي دريافتني
ارزشيابي حساب هاي دريافتني
روش هاي برآورد مطالبات
اسناد دريافتني
سايرهزينه ها
روش هاي ثبت مطالبات
روش هاي محاسبه مطالبات
استهلاك دارايي هاي ثابت
عوامل موثردرتعيين استهلاك
روش هاي محاسبه استهلاك دارايي هاي ثابت
نكات مهم مرتبط باحسابداري مطالبات

مقدمه
در بسياري از واحدهاي تجاري، فروش هاي نسيه به مشتريان ، منبع عمده درآمد فروش محسوب مي شود، تاجايي كه مي توان گفت تقريبا كليه كالاهاو خدمات به طور نسيه به فروش مي رسند.
در اجراي چنين سياستي بازار فروش موجب مي شود كه در ترازنامه موسسات بازرگاني مبالغ عمده اي تحت عنوان مطالبات كه شامل حساب هاواسناد دريافتني است، مشاهده گردد.
به طوركلي حساب هاواسناد دريافتني عبارت است از مطالبات واحد تجاري برحسب وجه نقد، كالا و يا خدمات.
اصلاح حساب هاي دريافتني يا بدهكاران به معناي آن گروه از مطالبات تجاري موسسه مي باشد كه مستند به اسناد تجاري نيستند.و يا به عبارت ديگرايجاداين حساب معمولا ناشي از فروش كالا يا انجام خدمات به افراد و موسسات مي باشد، كه در مقابل آن سفته، برات و ياسندديگري ازآنان دريافت نشده است.به طوري كه مي دانيد حساب هاي دريافتني در ترازنامه جز دارايي هاي جاري طبقه بندي مي شوند.
در فروش هاي نسيه عليرغم دقتي كه در مورداعتبار مشتريان به عمل مي آيد، بازهم ممكن است كه برخي مطالبات به حيطه وصول درنيايد.بنابراين لازم است كه در پايان هردوره مالي آن دسته ازحساب هاي دريافتني كه لاوصول ويامشكوك الوصول مي باشند، شناسايي و ثبت هاي اصلاحي لازم انجام شود.
دربيشترواحدهاي تجاري مطالبات به طور عمده از فروش كالا و خدمات طي عمليات عادي مستمر تجاري ايجاد مي شود، كه اين گروه ازدريافتني ها،را مطالبات تجاري مي نامند.علاوه براين، مطالبات ديگري نيزممكن است ايجادشودكه رابطه مستقيم باعمليات عادي واحدتجاري ندارد،كه اين گونه مطالبات را سايرمطالبات يا مطالبات متفرقه مي نامند.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, حسابداري, مطالبات, حساب هاي دريافتني, اسناد دريافتني, دارايي هاي ثابت, استهلاك, ب,

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
رشته مهندسي برق
فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول
مقدمه اي بر AVR
ميكرو كنترل هاي TINY AVR
ميكرو كنترلرهاي AT90S
ميكروكنترلر هاي MEGAAVR
خصوصيات داخلي MEGA 32
فصل دوم
برنامه Bascom و برنامه نويسي آن
برنامه bascom
محيط برنامه نويسي
فصل سوم
سنسور هاي دما
ترمومترهاي شيشه اي
ترمومترهاي Bimetal
ترمومترهاي فشاري
ترموكوپل
اندازه گيري دما از طريق مقاومت اهمي
lm 35
فصل چهارم
طراحي و ساخت يك كنتر ل دماي ديجيتالي تابلو هاي برق
برنامه و توضيح آن
شكل مدار و توضيحاتي در مورد آن
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار

با ورود ميكرو كنترلر ها به بازار الكترونيك و استفاده از آن ها كار را بر روي بسياري از قسمت هاي الكترونيك آسان تر نمود و به خصوص در صنعت با در دست گرفتن كنترل قسمت هاي مختلف يك كارگاه يا كارخانه صنعتي منجر به توليد بيشتر با كيفيت بهتر شد و افق وسيعي از كار را بر روي سازندگان قطعات الكترونيك گشود. نكته اي كه در صنعت بسيار مهم به نظر مي رسد اندازه گيري پارامتر هايي مثل دما، فشار و ميزان جابه جايي اجسام و … مي باشد كه كار ها توسط سنسور هاي مختلف انجام مي شود اما روز به روز بر تعداد سنسورها افزوده شده و سنسورهاي بهتر با قابليت هاي بيشتري به بازار عرضه مي گردد و همچنين دستگاه هايي كه توسط ميكرو كنترلر ها ساخته مي شود داري انواع مختلفي بوده و كارهاي متفاوتي انجام مي دهند يكي ازاين دستگاه ها دستگاه كنترل دماي تابلو و اتاقك ها مي باشند كه توسط ميكروكنترلر ها و حتي بردهاي الكترونيكي نيز ساخته مي شوند.
پروژه مورد توجه و حائز اهميت در اين پايان نامه در خصوص كنترل دما تابلو هاي برق مي باشد كه مي توان براي ماشين هاي جوجه كشي، محل كار، تابلو هاي برق و غيره مي توان استفاده كرد.
در اين پايان نامه ابتدا توضيح مختصري راجع به ميكرو كنترلر هاي AVR آورده شده در بخش هاي بعد يك توضيح راجع به برنامه bascom ،انواع سنسورهاي دما مي خوانيد و در پايان نيز شكل مدار و برنامه نوشته شده در ميكرو آورده شده است.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
مهندسي برق, ميكرو كنترلر, سنسور, دانلود, پايان نامه, پروژه, مدار, برنامه, دما, دما, ترموكوپل, تابلو ,

تعداد صفحات:101
نوع فايل:word
رشته مديريت بازرگاني
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول :
كليات تحقيق
مقدمه
تبيين موضوع تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
اهداف اصلي تحقيق
اهداف فرعي تحقيق
سوالات تحقيق
سوالات اصلي
سوالات فرعي
تبيين فرضيه هاي تحقيق
متغير هاي تحقيق
تعريف عملياتي متغيرها
خلاصه فصل
فصل دوم
ادبيات ، مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
تصميم گيري در سازمان ها
مديريت در قرن 21
نقش استراتژيك اطلاعات
روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي
چرخه حيات سيستم
اطلاعات
اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي
طرح ريزي سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي عمودي
تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
كاربرد تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
طرح ريزي سازمان
سيستم هاي اطلاعاتي و رايانه ها
كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي رايانه محور
مقايسه انواع سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
سيستم اطلاعات مديريت
سيستم هاي اطلاعاتي سازماني
سيستم هاي ميان سازماني
سيستم هاي پشتيباني تصميم
سيستم هاي پشتيباني تصميم
سيستم هاي پشتيباني تصميمات گروهي
سيستم پردازش معاملات
هوش مصنوعي
سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي
سيستم كاركنان دانشي
سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد
سيستم هاي پشتيباني عملياتي
سيستم گزارشات مديريت
ويژگي هاي سيستم گزارشات مديريت
نقش فناوري اطلاعات در سازمان
طبقه بندي سيستم هاي اطلاعاتي
اتوماسيون اداري
مزايا و معايب اتوماسيون اداري
ارگونومي در مكانيزاسيون اداري
بار گيري تكنولوژي در اتوماسيون اداري
مجموعه نرم افزار هاي اتوماسيون
دستيابي به تعريفي بنيادين
سيستم هاي اطلاعاتي اتوماسيون اداري
نمونه كربرد هاي سيستم اتوماسيون اداري
سيستم هاي طلاعاتي اتوماسيون اداري
نكات برجسته درباره اتوماسيون و بهسازي روش هاي كار
خود كار سازي
ضرورت تفكر براي آينده
بهبود كار و اتوماسيون
تحقق دولت الكترونيك در ايران
اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
مزاياي دولت الكترونيكي
نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
خلاصه فصل
فصل سوم
روش اجرايي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقيق
نمونه و نمونه گيري
برآورد حجم نمونه
معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
روايي و پايايي پرسشنامه
خلاصه فصل
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آمار داده هاي تحقيق
مقدمه
داده
اطلاعات
سيستم هاي پردازش
تجزيه و تحليل داده ها
جامعه آماري تحقيق
تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل پنجم
نتيجه گيري ، پيشنهاد ها و محدوديت ها
مقدمه
نتايج تحقيق
پيشنهادات
محدوديت ها
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي

چكيده:
مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكم را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكم اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقيق، صحيح،‌ بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.
طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستم هاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمان ها، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستم ها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و به كارگيري اين سيستم ها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستم هاي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمان ها در بهبود تصميم گيري كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستم هايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها برآورده نمايد. هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارو نتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهكار براي بهبود عملكرد سيستم اتوماسيون جهت بهره برداري مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه هاي صادره ، تعداد نامه هاي وارده،ادراك ، ساعات استفاده به عنوان متغير مستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت ،دقت ،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.
روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد. سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير دارد.و شواهدي بررد فرضي هاي چهارگانه مذكور وجود نداشت
پيشنهاد مي گردد مباني مفهومي اتوماسيون اداري ، در فراگير ترين شكل خود در ادارات دولتي و در يك قالب مبتني بر توسعه فرهنگ سازماني ، به كاركنان آموزش داده شود .و با توجه به سياست هاي كلي دولت در زمينه ايجاد دولت الكترونيك و اتوماسيون اداري كه به آن پرداخته شده است براي تحقيق وسيع در سطح ملي در اين زمينه ، آماتور از تيم محقق متخصص داراي امكانات تحققاتي وسيع و اساتيد مجرب دانشگاه يا همكاري شركت هاي متخصص اتوماسيون اداري استفاده شود.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
مديريت, بازرگاني, دانلود, پايان نامه, كارشناسي ارشد, اتوماسيون, شركت, تحقيق, فرضيه, سازمان, اطلاعات,,