تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 21 شهريور 1396 | 13:34 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 300

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
ضرورت تحقيق ( اهميت موضوع تحقيق )
فرضيه هاي تحقيق
تعريف واژه ها واصطلاحات
موانع و محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم
ادبيات تحقيق
پيشينه تحقيق
نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
وسايل جمع آوري اطلاعات
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم
بررسي سوال اول تحقيق
بررسي سوال دوم تحقيق
بررسي سوال سوم تحقيق
بررسي سوال چهارم تحقيق
بررسي سوال پنجم تحقيق
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
پيشنهادات

منابع و ماخذ


لينك دانلودامتیاز : 2


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, يادگيري, تشويق, تاثير, بيان مسئله, فرضيه, موانع, محدوديت, نقد, روش تحقيق,,

تعداد صفحات:133
نوع فايل:word
رشته حسابداري
فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
ضروريت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
روش تحقيق
ابزار گردآوري داده هاي تحقيق
جامعه آماري و نمونه گيري
روش تجزيه و تحليل داده ها
قلمرو تحقيق
تعاريف عملياتي
محدوديتهاي تحقيق
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
فصل دوم:پيشينه تحقيق
مقدمه
بودجه بندي و انواع روشهاي بودجه بندي
تعاريف بودجه
مقاصد بودجه بندي
وظايف بودجه بندي
روشهاي بودجه بندي
اساس بودجه بندي عملياتي
تفاوت بين بودجه برنامه اي و عملياتي
معايب و مزاياي روش بودجه عملياتي و سنتي
عوامل بودجه بندي
عوامل محيطي
عوامل فني-فرايندي
عوامل انساني
مباني نظري بودجه عملياتي
طرز تنظيم بودجه عملياتي
چرا بودجه عملياتي
بازدهي بودجه بندي عملياتي
تجربه برخي از كشورها در اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي
كانادا
انگليس
امريكا
ايرلند
هلند
مزاياي بودجه بندي عملياتي
بودجه بندي عملياتي در بنگاههاي فدرال
تجربيات بودجه بندي عملياتي در كاليفرنيا
تحقيقات انجام شده در ايران وخارج
نتايج و جمع‌بندي
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه‌گيري
روش گردآوري اطلاعات
روايي
پايايي
روش آزمون فرضيه ها
خلاصه و جمع‌بندي
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
نتايج توصيفي سؤالات عمومي پرسشنامه
نتايج تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي
نتايج تجزيه و تحليل آزمون فرضيه فرعي اول
نتايج تجزيه و تحليل آزمون فرضيه فرعي دوم
نتايج تجزيه و تحليل آزمون فرضيه فرعي سوم
نتيجه فصل
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري كلي
پيشنهادها

فهرست جدول ها
جدول 2-1: مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي
جدول 2-2: مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران
جدول 2-3: مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج
جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري
جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد
جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد
جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم
جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن
جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني و فرآيندي براساس آزمون رتبه‌اي فريدمن
جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن
جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي
جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها

فهرست نمودارها
نمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد
نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد
نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد

پيشگفتار:
بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تاكيد ميورزد. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد، پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي مشاركت سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در اغلب برنامه هاي راهبردي، اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملكرد، صورت ميگيرد. شناسايي ارتباط ميان برنامه‌ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت، از اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي ميشود.
انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه اگر سياستگذاران، تصميمات مالي را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثربخشي استوار سازند، آنگاه هم آن ها و هم مردم
ميتوانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقويت كند.
به طور كلي فرآيند بودجه ريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست، جايگاه كنوني ما كجاست؟ ميخواهيم كجا باشيم؟ چگونه بايد به اين اهداف برسيم؟ چگونه بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟


لينك دانلودامتیاز : 1


طبقه بندی: ،
دانلود, حسابداري, بانك سپه, جامعه آماري, بودجه بندي, بودجه, معايب, مزايا, عوامل انساني, روش تحقيق, ن,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:11 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 150

تعداد صفحات:43
تئع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انتخاب‌ موضوع‌ تحقيق
ضوابط‌ و معيارهاي‌ انتخاب‌ موضوع‌
عنوان تحقيق
بيان مساله تحقيق

پيشينه‌، منابع‌، بازنگري‌ منابع‌ و اطلاعات‌ موجود (LITERATURE REVIEW)

طراحي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم و متغيرها
مقياس اندازه گيري (مقياس متغير)
جامعه مورد مطالعه

اجرا
روش هاي جمع آوري اطلاعات
استفاده از اطلاعات و مدارك موجود
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
روائي و پايائي
گردآوري داده ها
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
برنامه ريزي اجرا نمونه جدول گانت براي برنامه زمانبندي طرح تحقيق
ملاحظات اخلاقي
محدوديت هاي پژوهش

گزارش تحقيق

ارزيابي
نمودار گردش پايان نامه دوره كارشناسي گروه طراحي پارچه ولباس

پايان نامه تحصيلي يا پرژه را چگونه تدوين كنيم!
مقدمه
عنوان تحقيق
پيشگفتار و تشكر و قدر داني
فهرست مطالب
فصل اول ـ طرح تحقيق
فصل دوم پيشينه تاريخي موضوع تحقيق
فصل سوم روش تحقيق
فصل چهارم ـ يافته ها و تجزيه و تحليل آنها
فصل پنجم ـ خلاصه تحقيق و پيشنهادها
پيشنهاد ها
فهرست منابع و مآخذ
پيوست
منابع و مراجع

مقدمه
در طول ساليان و از ابتداي حيات بشر،انسان هميشه با تحقيق سروكار داشته است .انچه در اينجا اهميت دارد آن كه تحقيقي مي تواند راهگشا باشد كه بر اساس اصول و موازين علمي صورت پذيرد.
تحقيق در لغت به معناي درست و راست گردانيدن،پيدا كردن ،يافتن يا جستجوي حقيقت آورده شده است. تعاريف به عمل آمده از تحقيق و پژوهش فراوانند. تحقيق به روش علمي را مجموعه مقررات و قواعدي دانسته اند كه چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يك موضوع را نشان مي دهد. در جايي ديگر آن را حقيقت پژوهي ناميده اند و گروهي از دانشمندان اين گونه تحقيق را عملي منظم كه در نتيجه آن پاسخ هايي براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد تعريف كرده اند.
تحقيق‌ به‌ معناي توليد دانش‌ است‌ نه‌ انتقال‌ آن‌. فرايند پژوهش‌ با كشف‌ و يادگيري چيزهاي نوين‌ همراه‌ است‌،يعني فرايندي انديشه‌اي،ادراكي و نوآور.
عدم‌توجه‌ و اهميت‌ ندادن‌ به‌ امر پژوهش‌،ناديده‌ پنداشتن‌ توان‌ بالقوه‌ي پژوهش‌ در آگاه‌كردن‌ انسان‌ است‌. پژوهش‌ اولويت‌ ملي و زيربناي توسعه‌ي هر كشور است‌. بنابراين‌ اگر خواهان‌ آينده‌اي بهتر هستيم‌، بايد بدون‌ مقاومت‌ يا منفي بافي (از جمله‌ اين‌ كه‌ پژوهش‌ كار مردم‌ كشورهاي درحال‌ توسعه‌ نيست‌،يا پژوهش‌ در رشته‌هايي مانند هنرها امكان‌پذير نيست‌ كه‌ ميتواند ناشي از ضعف‌ در روش‌ شناسي تحقيق‌ باشد) با بهره‌گيري از روش‌ شناسي علمي در همه‌ي زمينه‌هاي اجتماعي از جمله‌ هنر به‌ پژوهش‌ بپردازيم‌. هرگاه‌ هنر توأم‌ با پژوهش‌، نوآوري و خلاقيت‌ باشد، ميتواند به‌ درك كلي روح‌ جامعه‌ برسد.
جان ديوئي معتقد است: « اولين مرحله تحقيق احساس وجود يك مشكل است؛ به اين معني كه پژوهشگر در كار خويش با مانع يا مشكلي روبرو گرديده است كه در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمي تواند در مقابل آن ساكت بماند.» بنابراين اين نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيق بسيار مهم است و نقش آموزش افراد براي مسئله يابي كه در برخي نظام هاي آموزش و پرورش برآن بسيار تأكيد مي شود نيز از همين امر نشأت مي گيرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس براي فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را براي طرح سوالات بيشتر فعال سازد، ميتوان انتظار داشت كه در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پايان نامه, تدوين, پروژه, روش تحقيق, مديريت, طرح, ارزيابي, پژوهش, مشاهده, مصاحبه, موضوع, منابع, اطلا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:02 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 144

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع تحقيق
تحقيق علمي
ويژگي هاي تحقيق علمي
گردآوري داده هاي اوليه
بررسي پيشينه موضوع
بيان مسأله
چهارچوب نظري تحقيق
متغيرها
انواع متغيرها
اندازه گيري متغيرها
تدوين و تنظيم فرضيه
تعريف فرضيه
فرضيه صفر و جانشين
طرح پژوهش
انواع پژوهش از نظر هدف
مطالعه اكتشافي
مطالعه توصيفي
آزمون فرضيه ها
ميزان مداخله پژوهشگر
محيط پژوهش
افق زماني
مطالعات مقطعي
مطالعات طولي
روش هاي گردآوري داده ها
مصاحبه
پرسشنامه
مشاهده
نمونه برداري
انواع روش هاي نمونه برداري احتمالي
روش هاي نمونه برداري غير احتمالي
تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصفي
آمار استنباطي
تحليل واريانس ANOVA
SPSS(نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي)
با پيشرفت علوم و گسترش تكنولوژي
قابليت‌هاي نرم افزار SPSS
برازش انواع مختلف رگرسيون
اهداف اصلي آمار
انتخاب يك آزمون آماري
استنباط آماري
فرضيه (hypothesis)
متغير (Variable)
انواع متغير
متغيرهاي كمي
متغيرهاي كيفي
واريانس (variance)
داده (data)
انواع داده
داده هاي كمي
داده هاي رتبه اي
داده هاي اسمي
Data view (نماي داده)
Variable view (نماي متغير)
آزمون ضريب همبستگي
همبستگي(Correlation)
انواع ضريب همبستگي با توجه به نوع متغيرهاي موردمطالعه
پيرسن
كندال
اسپيرمن
منابع

مقدمه:
تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته باي بررسي مساله اي خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گامهايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهاي براي مساله مورد علاقه ما در محيط كاري به دست آيد. بدان معنا كه نخستين گام در تحقيق عبارت از آگاهي بر زمينه هاي مشكل آفرين در سازمان و شناسايي روشن و مشخص مشكلي كه به بررسي و اصلاح نياز دارد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, مديريت, روش تحقيق, كندال, آزمون, ضريب همبستگي, داده, واريانس, متغير, آمار, رگرسيو,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 صفحه بعد