تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 21 شهريور 1396 | 13:34 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 300

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
ضرورت تحقيق ( اهميت موضوع تحقيق )
فرضيه هاي تحقيق
تعريف واژه ها واصطلاحات
موانع و محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم
ادبيات تحقيق
پيشينه تحقيق
نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
وسايل جمع آوري اطلاعات
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم
بررسي سوال اول تحقيق
بررسي سوال دوم تحقيق
بررسي سوال سوم تحقيق
بررسي سوال چهارم تحقيق
بررسي سوال پنجم تحقيق
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
پيشنهادات

منابع و ماخذ


لينك دانلودامتیاز : 2


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, يادگيري, تشويق, تاثير, بيان مسئله, فرضيه, موانع, محدوديت, نقد, روش تحقيق,,

تعداد صفحات:101
نوع فايل:word
رشته مديريت بازرگاني
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول :
كليات تحقيق
مقدمه
تبيين موضوع تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
اهداف اصلي تحقيق
اهداف فرعي تحقيق
سوالات تحقيق
سوالات اصلي
سوالات فرعي
تبيين فرضيه هاي تحقيق
متغير هاي تحقيق
تعريف عملياتي متغيرها
خلاصه فصل
فصل دوم
ادبيات ، مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
تصميم گيري در سازمان ها
مديريت در قرن 21
نقش استراتژيك اطلاعات
روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي
چرخه حيات سيستم
اطلاعات
اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي
طرح ريزي سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي عمودي
تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
كاربرد تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
طرح ريزي سازمان
سيستم هاي اطلاعاتي و رايانه ها
كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي رايانه محور
مقايسه انواع سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
سيستم اطلاعات مديريت
سيستم هاي اطلاعاتي سازماني
سيستم هاي ميان سازماني
سيستم هاي پشتيباني تصميم
سيستم هاي پشتيباني تصميم
سيستم هاي پشتيباني تصميمات گروهي
سيستم پردازش معاملات
هوش مصنوعي
سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي
سيستم كاركنان دانشي
سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد
سيستم هاي پشتيباني عملياتي
سيستم گزارشات مديريت
ويژگي هاي سيستم گزارشات مديريت
نقش فناوري اطلاعات در سازمان
طبقه بندي سيستم هاي اطلاعاتي
اتوماسيون اداري
مزايا و معايب اتوماسيون اداري
ارگونومي در مكانيزاسيون اداري
بار گيري تكنولوژي در اتوماسيون اداري
مجموعه نرم افزار هاي اتوماسيون
دستيابي به تعريفي بنيادين
سيستم هاي اطلاعاتي اتوماسيون اداري
نمونه كربرد هاي سيستم اتوماسيون اداري
سيستم هاي طلاعاتي اتوماسيون اداري
نكات برجسته درباره اتوماسيون و بهسازي روش هاي كار
خود كار سازي
ضرورت تفكر براي آينده
بهبود كار و اتوماسيون
تحقق دولت الكترونيك در ايران
اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
مزاياي دولت الكترونيكي
نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
خلاصه فصل
فصل سوم
روش اجرايي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقيق
نمونه و نمونه گيري
برآورد حجم نمونه
معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
روايي و پايايي پرسشنامه
خلاصه فصل
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آمار داده هاي تحقيق
مقدمه
داده
اطلاعات
سيستم هاي پردازش
تجزيه و تحليل داده ها
جامعه آماري تحقيق
تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل پنجم
نتيجه گيري ، پيشنهاد ها و محدوديت ها
مقدمه
نتايج تحقيق
پيشنهادات
محدوديت ها
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي

چكيده:
مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكم را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكم اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقيق، صحيح،‌ بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.
طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستم هاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمان ها، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستم ها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و به كارگيري اين سيستم ها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستم هاي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمان ها در بهبود تصميم گيري كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستم هايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها برآورده نمايد. هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارو نتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهكار براي بهبود عملكرد سيستم اتوماسيون جهت بهره برداري مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه هاي صادره ، تعداد نامه هاي وارده،ادراك ، ساعات استفاده به عنوان متغير مستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت ،دقت ،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.
روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد. سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير دارد.و شواهدي بررد فرضي هاي چهارگانه مذكور وجود نداشت
پيشنهاد مي گردد مباني مفهومي اتوماسيون اداري ، در فراگير ترين شكل خود در ادارات دولتي و در يك قالب مبتني بر توسعه فرهنگ سازماني ، به كاركنان آموزش داده شود .و با توجه به سياست هاي كلي دولت در زمينه ايجاد دولت الكترونيك و اتوماسيون اداري كه به آن پرداخته شده است براي تحقيق وسيع در سطح ملي در اين زمينه ، آماتور از تيم محقق متخصص داراي امكانات تحققاتي وسيع و اساتيد مجرب دانشگاه يا همكاري شركت هاي متخصص اتوماسيون اداري استفاده شود.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
مديريت, بازرگاني, دانلود, پايان نامه, كارشناسي ارشد, اتوماسيون, شركت, تحقيق, فرضيه, سازمان, اطلاعات,,

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات : 80

نوع فايل :word

رشته روانشناسي

فهرست

چكيده 

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسي ) 

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف پژوهش

فرضيه پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعاريف نظري وعملياتي واژه ها ومفاهيم

فصل دوم ( پيشينه و ادبيات پژوهش )

مرور پيشينه

نظريه پالايش

وضع تحصيلي دانش آموز پرخاشگر

خصوصيات شخصيتي دانش آموزان پرخاشگر

راههاي اصلاح و مهار پرخاشگري

فصل سوم ( روش تحقيق ) 

جامعه مورد مطالعه پژوهش

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار پژوهش

روش آماري مربوط به فرضيه

روش تحقيق

فصل چهارم ( يافته ها وتجزيه وتحليل آنها )

جدول

انجام محاسبات

جدول ميانگين و انحراف استاندارد

فصل پنجم ( بحث ونتيجه گيري ) 

بحث و نتيجه گيري

محدوديتها ونارسائيهاي پژوهش

پيشنهادات

منابع وماخذ

ضمائم پيوست (پرسشنامه)

 

چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان پرخاشگري نوجواناني است كه از بازيهاي الكترونيكي و رايانه اي خشن استفاده مي كنند . جامعه پژوهشي حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان خرمدره تشكيل مي دادند .

در اين پژوهش با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگري آيزنيك در اختيار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد كه به اين سوالات با بلي و خير پاسخ دهند .

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
روانشناسي, پروژه, پايان نامه, پژوهش, نظريه پالايش, نمونه گيري, فرضيه, پرخاشگري, راهنمايي, ,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 صفحه بعد